Bình luận

#3529 bài luận 20 điểm nha em.Có thể tham khảo task 2 IELTS vì anh nhớ đề nó là phân tích 1 vấn đề và đưa ra quan điểm của mình. Không có chuyện viết 3 bài luận đâu nên khỏi lo em ơi ( trừ khi năm nay trường đổi ý :> ) Chúc em vào chuyên Anh, nơi mọi môn đều được học nâng cao :>