Bình luận

tóm tắt #3234: Sự kiện 1: B crush A, A crush C Sự kiện 2: A 2 lần từ chối B Sự kiện 3: A uncrush C, chờ B, nếu B chủ động sẽ đồng ý. Sự kiện 4: B uncrush A, rồi A bảo B thiếu kiên nhẫn và "hơi xồn :)))" (trích nguyên văn ạ) Sự kiện 5: A crush D, lúc này E (bạn thân A) crush B Sự kiện 6: A giúp E tiến tới với B Sự kiện 7: B chửi A, B bảo recrush A rồi Sự kiện 8: A cảm động do B crush A lâu, A uncrush D vì D vô tâm. Sự kiện 9: A không dám nói với E việc B recrush A, A thấy E là bạn tốt nhưng A xem là E ích kỉ. A sợ quen B thì E sẽ cạch mặt A. Câu hỏi: Liệu A có nên quen B hay không.