Bình luận

15. Muốn làm trùm trường trước hết cần vượt qua 3 thế lực, đó là: Giám thị, lao công, bảo vệ. Vượt qua rồi hãn tính.