Bình luận

Còn sinh viên yêu thì cứ yêu thôi, biết đâu sau đó ra khỏi quãng đời sinh viên là một xã hội là cạm bẫy, chẳng bao giờ chúng ta tìm lại một tình yêu giống như thời sinh viên vậy. 18 tuổi chúng ta đã đủ để nhận thức hết trách nhiệm của những việc chúng ta làm. Khi nào chúng ta biết nhận trách nhiệm trước những việc làm, không bao giờ vũ bỏ trách nhiệm, khi đó húng ta mới thật sự" trưởng thành"