Bình luận

Mình đã cen tên bạn được nhắc đến, sau này nếu các cfs nêu đích danh người khác sẽ không được đăng nhé, cảm ơn.