Bình luận

Chủ yếu là do chúng nó lười làm nên mới tận tình và sẵn sàng chỉ bảo để các bạn làm. Chỉ cần các bạn nói 1 tiếng là auto nhường cho bạn.
Y4 đi sản C kinh vãi cứt luôn, đếch dám động vào cái gì, thằng bạn cùng tổ xem đỡ đẻ bị nguyên quả nước ối vỡ vào người, cả tổ mấy tháng không dám uống nước dừa ...