Bình luận

Xem porn, quay tay để thấy đời vui hơn. Những thằng CDSHT sẽ nói thế. Nhưng a thì không, em hãy vào LoL dẫy đi nhé đang có AURF. Cào phím cho đã em nhé.
Có muốn đi nhậu tâm sự vs người lạ thì ib a. A đag năm 4 nợ 40 chỉ nên cũng thấy trống trải lắm :3