Bình luận

Bình đẳng là một niệm mơ hồ và là cái mà xã hội loài người đã mơ từ khi con người xuất hiện trên trái đất này