Bình luận

"chúng tao sẽ cùng tìm đến một cánh đồng xanh cỏ có lá vàng rơi xì xào, ảnh đàn t hát" khoan khoan, tau thấy gì đấy sai sai, Đến nhà nghỉ nện thì có, dm học hành chả lo, yêu với chả đương. Đến lúc học lại thì hát với chả hò. :v