Bình luận

hồi nam nhất, năm 2 hay gặp, cũng sợ lắm, bà cha nó đến năm thứ 3, 4,5 hay bây giờ, nó gặp mình nó còn hoảng hơn là mình gặp nó lúc đầu nữa! hồi đầu thấy nó thì sợ tái mặt, gặp riết thấy thường thì tay thò vào ba lô lấy kéo còn miệng thì nói "ĐMM ĐÃ BÉ LẠI CỨ KHOE, ĐỂ TAO NHẤP CHO MẤY PHÁT ĐỂ MÀY ĐỠ NHỤC!"