Bình luận

Đó là quan điểm cá nhân, không ai có quyền cấm cản người khác đưa ra quan điểm yêu hay thích đc. Thế nên cứ kệ họ đi, chẳng làm sao cả đâu