Bình luận

31/03/2018 15:52:13 "Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn viết cfs 13607. Xin hết. " Vừa nhận được cfs này, ngại đăng riêng nên đăng lên đây luôn :D