Bình luận

Khi nào tài khoản bạn báo dư thì lên phòng kế toán làm đơn rồi ngân hàng tự gửi vào thẻ b nhé.
Lên kế toán xin đơn rút lại học phí. Và sau 1 -2 tuần là có ng gọi lên lấy tiền. Khi đi mang theo thẻ sv và thẻ sv bản photo or cmt photo