Bình luận

Trước khi bắt đầu ngày học đầu tiên của môn đấy thì có thể gửi đơn lên phòng đào tạo xin huỷ học phần nhé