Bình luận

Shaft chơi cả kí tự @#$#@%%$ gì gì đó vào nữa cơ mà :"v gắt vcl. X-chan đành rút khéo....