Bình luận

Nếu cách thức hoạt động đó không hút được mem, gây mất thiện cảm, thì để đấy tự các page đấy sẽ thiệt, không cần nhúng mũi vào làm gì.