Bình luận

Kỉ niệm chẳng là gì Khi thời gian vội xoá. Nhưng sẽ là tất cả, Nếu lòng người mãi ghi! ☘️☘️☘️