Bình luận

S mà tui ghét cái ty chở chở đi ăn rồi đưa đón các kiểu....sến súa ....giả tạo j đó...Hứa hứa đồ thấy là không ưa rầu..