Bình luận

t nói thiệt chớ nghe mới câu đầu "trai thẳng" là t nghi lắm nè, chưa gì đã sợ phải ghi chú trc ???