c/lap-trinh-vien-confession
admin
một năm trước
⌜𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗔𝗟𝗟, 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗢𝗧𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗪𝗜𝗧𝗛 ���
Hình mô tả cho bài confession