Bình luận

Cũng không có gì lắm, kiểu như thử thứ gì đó mới mẻ? Giống như CLAMP đen tối mà có CCS, hay là ông nào đó chuyên vẽ H mà quay qua vẽ truyện-không-H đó. Hoặc cũng có thể có 2 tầng nghĩa, who knows.