Bình luận

Làm gì có chuyện đó xảy ra,... chắc viết cho hay vậy chứ đéo bh có... sự thật sẽ là hai cậu dừng lại bên xe bánh mì, m mua đi t không ăn, mới chở gái đi overnight giờ hết cmn tiền rồi, Dmm ngu, cho m chết đói, đi ăn c*t đi, chờ t ăn t ị ra mà hưởng?