Bình luận

Nguyễn Thị Hạnh kiếm lấy anh ny học BK để đi xem ny đá bóng rồi mang nước các kiểu.cổ vũ như điên ??